X

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Krugershopping. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Privacy

Krugershopping vzw respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken of verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld op www.krugershopping.be zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan Krugershopping vzw bezorgt. Indien je dat wenst worden deze gegevens geschrapt.
Hiervoor stuur je een e-mail naar info [at] krugershopping.be

Aansprakelijkheid

Krugershopping vzw kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site, zelfs als die hun oorsprong vinden in een niet-opzettelijke zware fout. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. U kan ons altijd vragen onjuiste of onvolledige informatie te corrigeren of te vervolledigen. Krugershopping vzw is echter niet verplicht op dit verzoek in te gaan als door deze informatie geen rechten van derden worden geschonden. Krugershopping vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Krugershopping vzw behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Gebruik website

De website www.krugershopping.be is eigendom van Krugershopping vzw. Krugershopping vzw en alle partijen die dit systeem van informatie (in concreto: teksten, foto’s, logo’s, afbeeldingen en iconen) voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. Krugershopping vzw is niet aansprakelijk voor mogelijke foute informatie op de gelinkt websites. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Krugershopping vzw of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Krugershopping vzw of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Krugershopping vzw of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen of aan te passen, op welke manier dan ook.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Krugershopping vzw. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Krugershopping vzw is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krugershopping vzw.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgisch recht is op deze site van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de provincie Oost-Vlaanderen.

Disclaimer